Broker Finansowy Profesjonalnie, Skutecznie, Szybko wykres

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. opolskiego.


PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 1. Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 500.000 zł,
 2. Finansowanie całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia do: 100% dla start up-ów i 95% dla pozostałych przedsiębiorstw ich wartości brutto.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 1. Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych,
 2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. inwestycje, które w sposób mierzalny/wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa i/lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/usługi, poszerzenie rynków zbytu.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy, oraz do 24 miesięcy dla przedsiębiorstw ekologicznych tj. przedsiębiorstw związanych z alternatywnymi paliwami i energią odnawialną lub dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje ekologiczne tj. inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi.


KOSZTY POŻYCZKI

 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  1,83% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw oraz ,
  2,83% w skali roku (na warunkach rynkowych lub z pomocą de minimis) dla pozostałych przedsiębiorstw,
  – w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych pożyczkobiorcy,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną Małą Pożyczkę Inwestycyjną oraz jedną Dużą Pożyczkę Inwestycyjną,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz: „Przeznaczenie finansowania”) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 1. finansowanie majątku obrotowego,
 2. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 4. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 5. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 7. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 9. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 10. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.


INNE WARUNKI

 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Ze względu na charakter inwestycji, która polega na budowie lub rozbudowie nieruchomości oraz harmonogramie płatności, gdy wypłata środków występuje etapami, na wniosek Pożyczkobiorcy przed udzieleniem pożyczki, termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni,
 3. dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 4. dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł,
 5. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

 

PISZEMY PROJEKTY – WYPEŁNIAMY WNIOSKI – DORADZAMY

 

 

Zadzwoń jeśli nie znalazłeś interesującej cię oferty. Znajdziemy dla Ciebie coś "szytego na miarę".

Brokerfinansowy - gdzie jesteśmy

BROKER-OPOLE.COM.PL
PUNKT KREDYTOWY – GALERIA OPOLANIN
Plac Teatralny 13, 45-056 Opole
kom. 609-349-859
e-mail: brokerfinansowy@op.pl

 


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady lub konsultacji zadzwoń

lub napisz do nas wypełniając formularz, opisz nam Swój problem.

Odpowiemy na każde zapytanie.

Podaj swoje dane-oddzwonimy:
Telefon:
e-mail:
Imię:

Treść wiadomości: